Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii. Termenul limită până când se poate depune cererea

 -  -  98


Formularul D2 care include atât CEREREA de anulare a obligațiilor de plată accesorii cât și NOTIFICAREA privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței nr. 6 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost publicat de ANAF.

 

Care este cadrul legislativ al amnistiei fiscale

Cunoscuta si ca legea amnistiei fiscale, Ordonanta de Urgenta nr. 6/2019, privind instituirea unor facilitati fiscale, este emisa cu aplicabilitate in instituirea unor facilitati fiscale adresate contribuabililor cu datorii la stat. Ordonanta emisa la data de 8 august 2019 se aplica in cazul obligațiilor fiscale  administrate la nivel local, numai in cazul in care consiliile locale emit hotarari in consecinta si adopta proceduri aferente in acest sens. Dreptul de a beneficia de amnistia fiscala este conditionat de achitarea obligatiilor principale, precum taxele, impozitele sau contributiile care sunt administrate de organul fiscal central. O alta interdictie stabilita de actul normativ se refera la anularea dobanzilor si penalitatilor solicitate pentru datoriile care au beneficiat de inlesniri la plata.

Cine beneficiaza de aceasta masura

Printre beneficiarii Ordonantei de Urgenta nr. 6/2019, cu privire la amnistia fiscala, se numara urmatoarele categorii de contribuabili:

  • persoanele fizice;
  • persoanele juridice;
  • entitati fara personalitate juridica;
  • persoanele cu obligatii bugetare principale de un milion de lei sau cu valoare mai mare;
  • unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti sau ale institutiilor publice.

Tipuri de obligatii bugetare pentru care se aplica amnistia fiscala

Actul normativ prevede anularea dobanzilor si penalitatilor pentru datoriile fiscale restante la 31 decembrie 2018. Diferentele de obligatii bugetare principale, stabilite prin decizie de impunere si comunicate pana la finele anului precedent, beneficiaza si ele de amnistia fiscala. Masura legislativa este valabila si in cazul altor obligatii de plata individualizate prin titluri executorii emise conform prevederilor legii, care se afla in evidenta organului fiscal pentru recuperare la data de 31 decembrie 2018.

Atenție! Solicitările pentru anularea obligațiilor accesorii pot fi depuse până pe 16 decembrie 2019. 

 

Formularul poate fi utilizat atât ca CERERE cât și ca NOTIFICARE, având o casetă de tip listă din care se poate alege una sau alta dintre variante, în funcție de nevoile solicitantului.

De altfel, cele două documente sunt aproape identice, motiv pentru care s-a procedat la întocmirea unui singur formular.

Ambele documente au, până la un punct, același conținut:

A. Date de identificare ale debitorului
B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
C. Obiectul cererii / notificării
D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal
E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

În plus, CEREREA DE ANULARE a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6 / 2019 privind instituirea unor facilități  fiscale mai are a șasea literă, F:

F. Obligațiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Potrivit Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, din 19.09.2019,    Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței, prin depunerea unei notificări, (…), astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

 

După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

 

În cazul în care organul fiscal constată că debitorul se încadrează în ipotezele reglementate de art. 24-27 din ordonanță, înștiințează autoritățile/instituțiile publice care au calculat și au emis deciziile în care sunt individualizate obligații de plată accesorii în vederea emiterii deciziei de amânare la plată a acestor accesorii. Câte un exemplar al deciziei se comunică debitorului și organului fiscal.

 

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b) nu se efectuează stingerea pană la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau pană la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

 

Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor următoare:

a) nu se începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b) nu se efectuează stingerea pană la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau pană la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal (…), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, (…) depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

 

 

CERERE DE ANULARE
a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

 

A. Datele de identificare a debitorului
Codul de identificare fiscală: . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail
Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:
. . . . . . . . . .

 

B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Denumirea/Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală: . . . . . . . . . .

 

C. Obiectul cererii*
* Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.

Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

_______ Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv (art. 25 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere (art. 27 din ordonanță)

 

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumirea obligației bugetare Suma (lei)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

 

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală Denumirea/Numele și prenumele Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

 

F. Obligațiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Perioada fiscală Scadența Suma aferentă (lei)
Luna An
 . . . .  . . . .
 . . .  . . . .

 

Semnătura
. . . . . . . . . .
Sursa: TheExperts

 

9 bookmark
comments icon 8 comments
8 notes
151 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *